فرمول هایی جهت یافتن گامت ها ، فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها هنگام خودلقاحی: (n تعداد جفت ژن هتروزیگوس است.)

تعداد گامت های  نسل اول ----->  n 2                 تعداد فنوتیپ های نسل دوم----->  n 2

تعداد ژنوتیپ های نسل دوم----->  n                کل ترکیب گامت ها در نسل دوم -----> n 4

 

تعداد حالات استقرار کروموزوم ها در متافاز یک -----> n-1 2             تعداد گامت ها -------> n 2

                                       

فرمول یافتن انواع ژنوتیپ های ممکن : ( n تعداد الل ها است.) ----->۲ ÷n+1) )n

+ نوشته شده توسط رضا بختیاری در سه شنبه ۱۳۸۳/۱۲/۰۴ و ساعت 6:18 |